Ασετυλίνη Ανθρακασβεστίου 5kg

30,00 €

Ασετυλίνη Ανθρακασβεστίου

5kg

 

Ασφαλείς Πληρωμές

 

Άμεση Αποστολή και Παράδοση

 

Δικαίωμα Επιστροφής

ΠΡΟΣΟΧΗ

GHS02 φλόγα

Water-react. 1 H260 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να αυτοαναφλεγούν.

GHS05 διάβρωση

Eye Dam. 1 H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. STOT SE 3 H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στην αναπνοή.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Η ουσία ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP. Εικονογράμματα κινδύνου

GHS02 GHS05 GHS07

Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας H260 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να αυτοαναφλεγούν. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στην αναπνοή.

Δηλώσεις προφυλάξεων P223 Μην επιτρέπετε την επαφή με το νερό. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:  Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

No customer reviews for the moment.

Related Products ( 16 other products in the same category )

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Ή Reset password