Μεθανόλη (Methanol) Analytic 2,5L

25,00 €

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Μεθανόλη 

2.5lt

 

Ασφαλείς Πληρωμές

 

Άμεση Αποστολή και Παράδοση

 

Δικαίωμα Επιστροφής

 Προσδιορισμός επικινδυνότητας 

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Εύφλεκτα υγρά Κατηγορία 2 H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 3 - Εισπνοή H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 3 - Δέρμα H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα. Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 3 - Από στόματος H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση Κατηγορία 1 H370 Προκαλεί βλάβες στα όργανα. 

 

Στοιχεία επισήμανσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος 

 

Δηλώσεις επικινδυνότητας : H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. H301 + H311 + H331 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης, σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση κατάποσης. H370 Προκαλεί βλάβες στα όργανα. 

 

Δηλώσεις προφυλάξεων : P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P243 Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. P260 Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτική ενδυμασία / προστατευτικά γυαλιά/προστασία προσώπου. P284 Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της 

No customer reviews for the moment.

Related Products ( 16 other products in the same category )

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Ή Reset password