Βορικό Οξύ (Boric Acid) 1 Kg

4,50 €

Βορικό Οξύ

 

Ασφαλείς Πληρωμές

 

Άμεση Αποστολή και Παράδοση

 

Δικαίωμα Επιστροφής

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

GHS08 κίνδυνος για την υγεία

Repr. 1B H360FD Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Η ουσία ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας H360FD Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.

Δηλώσεις προφυλάξεων P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. P281 Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Συμπληρωματικές δηλώσεις: Μόνο για επαγγελματική χρήση. 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ ΑΒΤ: Μη εφαρμόσιμο αΑαΒ: Μη εφαρμόσιμο

No customer reviews for the moment.

Related Products ( 16 other products in the same category )

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Ή Reset password