Υποχλωριώδες Nάτριο 14% (Χλωρίνη) 25 Kg

33,00 €

25lt

 

Ασφαλείς Πληρωμές

 

Άμεση Αποστολή και Παράδοση

 

Δικαίωμα Επιστροφής

ΠΡΟΣΟΧΗ!

GHS05 διάβρωση

Met. Corr.1 H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. Skin Corr. 1B H314 Προξενεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

GHS09 περιβάλλον

Aquatic Acute 1 H400 (M=10) Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

Δηλώσεις επικινδυνότητας H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. H314 Προξενεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφυλάξεων P260 Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους]. P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. P390 Σκουπίστε την ουσία που χύθηκε για να προλάβετε υλικές ζημιές. Συμπληρωματικές δηλώσεις: EUH031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια. 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ ΑΒΤ: Βάσει της αξιολόγησης χημικής ασφάλειας, η ουσία δεν θεωρείται ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη ή τοξική. αΑαΒ: Βάσει της αξιολόγησης χημικής ασφάλειας, η ουσία δεν θεωρείται άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη.

No customer reviews for the moment.

Related Products ( 16 other products in the same category )

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Ή Reset password