Κολοφώνιο 1 Kg

6,00 €

1 Kg

 

Ασφαλείς Πληρωμές

 

Άμεση Αποστολή και Παράδοση

 

Δικαίωμα Επιστροφής

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

GHS07

Skin Sens. 1 H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Η ουσία ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

Προειδοποιητική λέξη Προσοχή

Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέτες: κολοφώνιο

Δηλώσεις επικινδυνότητας H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Δηλώσεις προφυλάξεων P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/ εκνεφώματα. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο/τα αυτιά. P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:  Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι. P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ ΑΒΤ: Μη εφαρμόσιμο αΑαΒ: Μη εφαρμόσιμο

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες 

No customer reviews for the moment.

Related Products ( 16 other products in the same category )

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Ή Reset password