Καυστική Ποτάσα (Potassium Hydroxide) Tech 1 Kg

5,00 €

1kg

 

Ασφαλείς Πληρωμές

 

Άμεση Αποστολή και Παράδοση

 

Δικαίωμα Επιστροφής

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 GHS05 διάβρωση

Met. Corr.1 H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. Skin Corr. 1A H314 Προξενεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Eye Dam. 1 H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

GHS07

Acute Tox. 4 H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 2.2 Στοιχεία επισήμανσης Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Το προϊόν επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

Προειδοποιητική λέξηΚίνδυνος Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέτες: υδροξείδιο του καλίου Δηλώσεις επικινδυνότητας H290Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. H302Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H314Προξενεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Δηλώσεις προφυλάξεων P102 Μακριά από παιδιά. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P260 Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. P305+P351+P338ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P301+P330+P331ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. P303+P361+P353ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. P406 Αποθηκεύεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ ΑΒΤ: Μη εφαρμόσιμο αΑαΒ: Μη εφαρμόσιμο

No customer reviews for the moment.

Related Products ( 16 other products in the same category )

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Ή Reset password