Υδροχλωρικό Οξύ (Acid Hydrochloric) Technical 1 Lt

6,00 €
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

1 Lt

Μέγεθος
 

Ασφαλείς Πληρωμές

 

Άμεση Αποστολή και Παράδοση

 

Δικαίωμα Επιστροφής

ΠΡΟΣΟΧΗ!

GHS05 διάβρωση

Met. Corr.1 H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. Skin Corr. 1B H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

GHS07

STOT SE 3 H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στην αναπνοή.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Η ουσία ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP. Εικονογράμματα κινδύνου

GHS05 GHS07

Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος

Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέτες: υδροχλωρικό οξύ

Δηλώσεις επικινδυνότητας H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στην αναπνοή.

Δηλώσεις προφυλάξεων P234 Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία. P260 Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους]. P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P308+P311 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. 

No customer reviews for the moment.

Related Products ( 16 other products in the same category )

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Ή Reset password